Bestel
Filters

Algemene voorwaarden


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Chefs’ Table Top goederen van welke aard ook aan Koper levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle door Chefs’ Table Top verstrekte offertes, prijzen en condities gelden steeds als geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken zijn zo nauwkeurig mogelijk. Aansprakelijkheid door gevolgen van fouten of afwijkingen kan door Chefs’ Table Top niet worden geaccepteerd.
1.3 Alle aan Chefs’ Table Top verstrekte opdrachten zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Chefs’ Table Top zijn bevestigd. Het staat Chefs’ Table Top vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de Koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.
1.4 Door het feit van bestelling en/of in ontvangst name van de goederen wordt de Koper geacht met de toepassing van deze voorwaarden te hebben ingestemd. Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Chefs' Table Top maakt gebruik van verschillende tools en systemen, waaronder Leadinfo (https://www.leadinfo.com/nl/privacy/).

2. Leveringstermijnen
De leveringstijd wordt geacht in te gaan op de datum van Chefs’ Table Top’s orderbevestiging. Afleveringstijden zijn slechts als indicatie te beschouwen en gelden niet als definitieve termijn. Chefs’ Table Top spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn brengt Chefs’ Table Top niet in verzuim.
Chefs’ Table Top is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vertragingen bij Chefs’ Table Top’s leveranciers en/of fabrikanten) niet meer gehaald kunnen worden. De Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

3. Verzending, risico en eigendom
3.1 Alle goederen worden voor rekening en risico van de Koper verzonden. De wijze van verzending geschiedt via vervoermiddelen ter keuze van Chefs’ Table Top. In geval afwijkende verzendvoorschriften van de Koper door Chefs’ Table Top worden geaccepteerd, zijn de meerkosten voor rekening van de Koper. Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht zoals vastgelegd in de laatste uitgegeven prijsdocumentaties. De Koper dient de verpakking van de hem aangeboden zaken bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De zending kan op grond van ernstige schade aan de verpakking geweigerd worden, waarbij de Koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.
3.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht.
3.3 De eigendom van de goederen gaat pas na voldoening van alle ter zake van de koop verschuldigde verplichtingen (zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten) op de Koper over. Tot dat moment is de Koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of te verplaatsen, dan wel anderszins te bezwaren.
3.4 Alle door Chefs’ Table Top gekochte goederen dienen te worden gebruikt en verwerkt overeenkomstig haar aanwijzingen en/of de in of op de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing.

4. Reclamaties
4.1 Indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum van de goederen geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Reclamaties ten aanzien van onzichtbare gebreken dienen te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de gebreken werden ontdekt of hadden kunnen worden ontdekt.
Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit, kleur, of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
4.2 In geval van levering van meerdere goederen in één overeenkomst, kan een reclamatie met betrekking tot één of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de overeenkomst. Ongefrankeerd en niet schriftelijk door Chefs’ Table Top gefiatteerde retourzendingen worden geweigerd.

5. Prijs en betaling
5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Koper zal facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
5.3 De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van beweerdelijke ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de levering.
5.4 Indien koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Koper na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, is Chefs’ Table Top gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Koper in rekening te brengen.
5.5 Chefs’ Table Top is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Chefs’ Table Top rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Chefs’ Table Top op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door Koper.
5.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type, druk- en zetfouten.
 

6. Producten van derden, garantie en aansprakelijkheid
6.1 Op de levering van de goederen van derden zullen wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Chefs’ Table Top zal daarvan aan Koper op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
6.2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, garandeert Chefs’ Table Top de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten voor de door haar aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in die zin dat Chefs’ Table Top bij aantoonbare ondeugdelijkheid naar haar keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel voor restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de goederen indien deze niet verwerkt zijn.
6.3 De garantie geldt niet indien: (a) de goederen aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld, (b) de goederen langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden, (c) Chefs’ Table Top niet binnen 3 werkdagen na ontdekking overeenkomstig artikel 4 lid 1 heeft gereclameerd en Chefs’ Table Top niet terstond in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken, of (d) door Chefs’ Table Top geen overeenkomstige garantie van haar leveranciers voor het desbetreffende product heeft verkregen.
6.4 Chefs’ Table Top is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan de geleverde goederen of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties voldoet, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Chefs’ Table Top.
6.5 De totale aansprakelijkheid van Chefs’ Table Top onder een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen Chefs’ Table Top en Koper gesloten overeenkomst of uit enige andere hoofde, zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding. De aansprakelijkheid van Chefs’ Table Top voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst is volledig uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Chefs’ Table Top meldt.
6.5 De aansprakelijkheid van Chefs’ Table Top voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.
6.6 Koper vrijwaart Chefs’ Table Top ter zake van alle vorderingen van derden en daarmee verband houdende financiële gevolgen, voor zover deze voortkomen uit de wijze waarop Chefs’ Table Top de met Koper gesloten overeenkomst heeft uitgevoerd.

7. Beëindiging overeenkomst
7.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.
7.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van ontbinding van Koper vervalt het recht tot gebruik van aan Koper geleverde goederen die nog niet in zijn geheel zijn betaald. Chefs’ Table Top heeft alsdan het recht de geleverde goederen terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan Chefs’ Table Top betaalde, doch onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke Chefs’ Table Top ten laste van Koper heeft direct opeisbaar.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomsten tussen Chefs’ Table Top en Koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen, welke tussen Chefs’ Table Top en Koper mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda (Nederland).

Contact

Chefs’ Table Top
Marineweg 15
2241 TX WASSENAAR
+31858900074
verkoop@chefstabletop.nl

Om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid.